Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Volební řád

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento volební řád vydala Rada Ústeckého kraje usněsením č. 42/108R/2012 dne 11. 7. 2012 na základě ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tento volební řád upravuje volbu členů školských rad všech základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Ústeckým krajem (dále jen "zřizovatel").

Článek II.
ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

 1. Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců:
   - třetinu jmenuje zřizovatel
   - třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti
   - třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy
 2. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
 5. Za členství ve školské radě nenáleží odměna.

Článek III.
VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

 1. Řádné uskutečnění voleb do školské rady zajišťuje v souladu s volebním řádem ředitel školy prostřednictvím volební komise. Členy volební komise jmenuje ředitel školy. Volební komise koordinuje přípravy, průběh a provedení voleb, zejména po stránce organizačně technické. 
 2. Volba členů školské rady musí proběhnout nejpozději 30 dnů před skončením funkčního období dosavadních členů školské rady.
 3. Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů a za pedagogické pracovníky školy probíhá dvoukolově, a to za každou skupinu zvlášť.
 4. V prvním kole navrhují zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství neškolské radě (dále jen "kandidáti"). Druhé kolo určí pořadí kandidátů, probíhá tajnou volbou. S účastí v druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas.
 5. Ředitel školy určí způsob a lhůtu pro podávání návrhů kandidátů na člena školské rady. Ředitel školy současně určí datum konání druhého kola voleb.
 6. Informace uvedené v bodě 5 zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem  umožňujícím dálkový přístup. Tyto informace musí být zveřejněny nejméně 14 dní před konáním prvního kola voleb.
 7. Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů a volební listinu kandidátů pro volbu za pedagogické pracovníky školy. Tyto volební listiny vyvěsí ředitel školy nejméně 14 dní před konáním druhého kola voleb na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.
 8. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty způsobem zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá maximálnímu počtu 1/3 zástupců z celkového počtu členů školské rady nebo počet označených kandidátů je nižší než 1/3 zástupců z celkového počtu členů školské rady.
 9. Volební komise zpracuje výsledky druhého kola hlasování a určí pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu získaných hlasů. Kandidáti s největším počtem hlasů se stávají členy školské rady. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. K platnému zvolení člena školské rady je třeba, aby kandidát získal nejméně 10 % hlasů voličů oprávněných dle čl. II. odst. 1 volit tohoto člena školské rady.
 10. Výsledky voleb ředitel školy neprodleně zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup. Zvolení za člena školské rady sdělí ředitel školy kandidátům písemně.
 11. O průběhu volby členů školské rady se vyhotovuje písemný protokol, který obsahuje: přehled kandidátů, datum konání voleb (1. kolo, 2. kolo), celkový počet oprávněných voličů,celkový počet zúčastněných voličů a výsledkovou listinu z druhého kola voleb (pořadí umístění kandidátů, včetně počtu získaných hlasů). Výsledky voleb se vyhotovují samostatně za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů a samostatně za pedagogické pracovníky školy. Protokol stvrzují všichni členové volební komise svým podpisem.
 12. K protokolu o průběhu volby se připojí oznámení o konání voleb, seznam členů volební komise, jeden výtisk volebních lístků a seznam zvolených členů školské rady.
 13. Kopii protokolu o průběhu volby členů školské rady zašle ředitel školy zřizovateli prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kopie protokolu o průběhu volby se zašle včetně příloh bez seznamu zvolených členů školské rady. Originál protokolu o průběhu volby členů školské rady včetně příloh zůstává škole a je uložen na ředitelství školy.
 14. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Opakovanou výzvu vyhlásí ředitel školy ve lhůtě do 7 dnů po konání druhého kola voleb.

Článek IV.
VOLBA PŘEDSEDY ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu.

Článek V.
PŘEDČASNÉ A DOPLŇOVACÍ ŠKOLSKÉ RADY

 1. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle článku II. odst. 1 volit tohoto člena školské rady, která je podle článku III. odst. 9 nezbytná ke zvolení člena školské rady.
 2. Doplňovací volbydo školské rady se v souladu s tímto volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odst. 4 písm. a) až e). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
 3. Dopňovací volby se konají též v případě úmrtí voleného šlena školské rady.
 4. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
   a) uvzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
   b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
  c) vznikem neslučitelnosti podle článku II odst. 3,
  d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, požádá-li školská rada ředitele školy o provedení doplňovacích voleb, dnem doručení takové žádosti řediteli školy,
  e) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovně právním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy, 
  f) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový čle v předčasných volbách podle odst. 1.

Článek VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento volební řád je v jednom originále, který je uložen na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Volební řád se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 2. Volební řád školské rady vydaný Radou Ústeckého kraje usnesením č. 43/21R/2009 se ruší.
 3. Tento volební řád nabývá účinnosti dne 1. 8. 2012

V Ústí nad Labem dne 11. 7. 2012

Jan Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Fotogalerie

Šatna TvA

Šatna TvA

17 fotek

Rekonstrukce šaten u tělocvičny A v zimě 2021.

RNDr. Zdeněk Bergman
23.03.2021 21:19

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz