Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše. Václav Havel

Volební řád

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen zřizovatel)

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento volební řád vydal zřizovatel usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/13R/2005 dne 15.6.2005 na základě ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon).

Článek II.
ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

 1. Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců:
   - třetinu jmenuje zřizovatel
   - třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti
   - třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy
 2. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 5. Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkolům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.
 6. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Článek III.
VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

 1. Při volbě členů školské rady se dodržuje poměr členů stanovený v čl. II. odst. 1 tohoto volebního řádu.
 2. Volby do školské rady zajišťuje v souladu s volebním řádem ředitel školy. Volební komise koordinuje přípravy, průběh a provedení voleb, zejména po organizačně technické stránce.
 3. Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů a za pedagogické pracovníky školy probíhá dvoukolově, a to za každou skupinu zvlášť.
 4. V prvním kole navrhují zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství neškolské radě. Druhé kolo určí pořadí kandidátů, probíhá tajnou volbou. S účastí v druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas.
 5. Ředitel školy určí způsob a lhůtu pro podávání návrhů kandidátů na člena školské rady. Ředitel školy současně určí datum konání druhého kola voleb.
 6. Informace uvedené v bodě 5 zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem  umožňujícím dálkový přístup. Tyto informace musí být zveřejněny nejméně 14 dní před konáním prvního kola voleb.
 7. Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů a volební listinu kandidátů pro volbu za pedagogické pracovníky školy. Tyto volební listiny vyvěsí ředitel školy nejméně 14 dní před konáním druhého kola voleb na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.
 8. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty způsobem zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá maximálnímu počtu 1/3 zástupců z celkového počtu členů školské rady nebo počet označených kandidátů je nižší než 1/3 zástupců z celkového počtu členů školské rady.
 9. Volební komise zpracuje výsledky druhého kola hlasování a určí pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu získaných hlasů. Kandidáti s největším počtem hlasů se stávají členy školské rady. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Kandidáti s nižším počtem obdržených hlasů se považují za náhradníky pro případ ukončení ve školské radě dle čl. V. odst. 2 tohoto volebního řádu.
 10. Výsledky voleb ředitel školy neprodleně zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup. Zvolení za člena školské rady sdělí ředitel školy kandidátům písemně.
 11. V průběhu volby členů školské rady se vyhotovuje písemný protokol, který obsahuje: přehled kandidátů, datum konání voleb (1. kolo, 2. kolo), celkový počet oprávněných voličů,celkový počet zúčastněných voličů a výsledkovou listinu z druhého kola voleb (pořadí umístění kandidátů, včetně počtu získaných hlasů). Výsledky voleb se vyhotovují samostatně za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů a samostatně za pedagogické pracovníky školy. Protokol stvrzují všichni členové volební komise svým podpisem.
 12. K protokolu o průběhu volby se připojí oznámení o konání voleb, seznam členů volební komise, jeden výtisk volebních lístků a seznam zvolených členů školské rady.
 13. Kopii protokolu o průběhu volby členů školské rady zašle ředitel školy zřizovateli prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kopie protokolu o průběhu volby se zašle včetně příloh bez seznamu zvolených členů školské rady. Originál protokolu o průběhu volby členů školské rady včetně příloh zůstává škole a je uložen na ředitelství školy.
 14. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Opakovanou výzvu vyhlásí ředitel školy ve lhůtě do 7 dnů po konání druhého kola voleb.

Článek IV.
VOLBA PŘEDSEDY ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu školské rady. ke zvolení předsedy je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.

Článek V.
ZMĚNY VE SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

 1. Změny ve složení zvolené školské rady jsou možné za předpokladu dodržení poměrného zastoupení členů.
 2. Členství ve školské radě končí
   - uplynutím funkčního období
   - odstoupením člena školské rady
   - úmrtím člena školské rady
   - přeměnou nebo zánikem organizace

Článek VI.
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento volební řád se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Dva výtisky obdrží škola a dva výtisky zřizovatel.
 2. Volby členů do školské rady a jmenování členů za zřizovatele musí proběhnout před skončením mandátu člena školské rady.
 3. Tento volební řád nabývá účinnosti dne 1. 8. 2005

V Ústí nad Labem dne 15. 6. 2005

Ing. Jiří Šulc v.r.
hejtman Ústeckého kraje

Fotogalerie

Fotografický kroužek seniorů

Fotografický kroužek seniorů

11 fotek

V rámci spolupráce s veřejností funguje na GT už od jara 2020 fotokroužek vedený panem Milanem Stryjou. Zde jsou některá díla jeho členů.

RNDr. Zdeněk Bergman
12.01.2021 18:28

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz