Logo Ústecký kraj

23. 7. 1992: V Bratislavě se dohodli zástupci české ODS a slovenské HZDS na zániku československé federace.

Vize školy

Kvalitní škola je taková, která dovede studentům předat nejen velké množství z nahromaděného vědění lidstva, ale rovněž hodnotový systém odpovídající duchu humanismu a demokracie. Mám na mysli budování vztahu mladého člověka ke společnosti, k rodičům, k vlasti, k domovu, k cizím národům, k autoritám i k outsiderům. A také k hodnotám jako je svoboda, tolerance či solidarita.

Škola musí být demokratická – musí připouštět výměnu názorů. Na druhou stranu musí přísně vyžadovat dodržování stanovených pravidel. Jinými slovy: studentům musí zajistit svobodu, která neomezuje ostatní. A také: svoboda bez cílů znamená ztrátu orientace a individualismus bez solidarity nemůže zakládat žádnou společnost.

Činnost studentů ve škole by měla být v co nejvyšší míře tvůrčí, aktivní, zajímavá. Na druhou stranu soudím, že do školy vždy budou patřit i činnosti opačné, jako je pamětné učení, pasivní přijímání informací či zkoušení žáků. Právě takové činnosti totiž často vedou k vytváření neopominutelných hodnot jako je např. smysl pro přesnost, smysl pro povinnost či odpovědnost k sobě samému i k druhým.

Gymnázium musí poskytovat studentům všeobecné vzdělání. Specializaci ponechejme vysokým školám. Studentům budeme nabízet pestrou škálu volitelných předmětů, ale vždy bude existovat široký základ, který musí zvládnout všichni.

Profil absolventa

Celé snažení profesorského sboru má jeden hlavní cíl: zkvalitní přípravu studentů pro život. To znamená vštípit jim vlastnosti jako je čestnost, spolehlivost, přesnost, odpovědnost, slušnost, úcta k uznávaným hodnotám a autoritám a tolerance. Chceme dosáhnout co nejvyšší úrovně schopností studentů. Důraz klademe na orientaci studentů v základech vědních disciplín a na schopnost práce s informacemi (vyhledání, vytřídění, analýza, zařazení do souvislostí, vytváření logických soudů a hodnocení) a také na schopnost jasně své myšlenky vyjádřit, správně zformulovat větu a celý projev zřetelně a bez zbytečného ostychu přednést před fórem posluchačů. Chceme, aby naši absolventi byli sebevědomí mladí lidé, kteří dokáží na potřebné úrovni prezentovat své vědomosti a své názory. Chceme minimalizovat zápornou motivaci danou strachem ze špatné známky či propadnutí a nahradit ji motivací kladnou spočívající ve snaze být prospěšný svému okolí, snaze vyniknout, představit se v dobrém světle, založenou na soutěživosti  a ctižádostivosti. Naše organizace studia umožňuje studentům, aby se ve studiu více věnovali oborům, v nichž mají dobré předpoklady k úspěchu. Přitom však trváme na všeobecně vzdělávacím charakteru výuky, neboť úlohu gymnázia vidíme ve formování komplexně vzdělané osobnosti orientující se ve všech základních oborech lidské činnosti.

Také souvislosti některých hodnot bychom si měli více uvědomit: spolehlivost je dobrou vlastností jen ve spojení s něčím kladným; přesnost nemá smysl tam, kde chybí pochopení podstaty; úcta k hodnotám či autoritám je destruktivní, jsou-li ty hodnoty zvrácené a autority pomýlené; tolerance je možná jen tam, kde je i nějaké vlastní stanovisko; cílevědomost je dobré podporovat, pokud dovedeme nabídnout pozitivní cíle.

Zdeněk Bergman: Koncepce rozvoje školy

Fotogalerie

Podoby Jana Husa

Podoby Jana Husa

24 fotek

Přesnou podobu Jana Husa neznáme, a tak malíři a sochaři a režiséři mohli zapojit svou představivost.

RNDr. Zdeněk Bergman
05.07.2024 17:43

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz