Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit poměry. Mark Twain

Kritéria pro přijetí ke studiu

31.01.2018 2 300 RNDr. Zdeněk Bergman

Kritéria pro přijetí ke studiu

Tato kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dále dle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Kritéria hodnocení uchazečů při přijímacím řízení – osmileté studium

Pro přijetí žáka na Gymnázium Teplice stanovuji tato kritéria:
1. Uchazeč se musí účastnit přijímacích zkoušek v termínu stanoveném ředitelem školy. Přitom uchazeč musí respektovat všechna stanovená pravidla a pokyny pedagogických pracovníků řídících zkoušky tak, aby byla dodržena jejich regulérnost.
2. Uchazeč musí získat v přijímacím řízení dostatečný počet bodů. To je takový počet, který zařadí uchazeče na místo stanovené pro přijetí. Počet přijímaných přitom stanovuje ředitel a zveřejňuje ho předem. V roce 2017 to je nejvýše 30 žáků do primy.
3. Body, které může uchazeč v přijímacím řízení získat, se počítají takto:
Body za výsledky v posledním navštěvovaném ročníku školní docházky (pololetní vysvědčení) se počítají dle vzorce:
60 - 25*průměr - 5*známka z M - 5*známka z Čj
Tj. od základu 60 bodů se odečte pětadvacetinásobek průměru známek na posledním vysvědčení, dále se odečte pětinásobná hodnota známky z matematiky a známky z mateřského jazyka. (Žák, který má samé jedničky, tak dosáhne 25 bodů.)
Vyjde-li ve výše uvedeném vzorci záporná hodnota, počítá se nula.
Body za dva testy tvořící přijímací zkoušku mohou dosáhnout nejvyšší hodnoty 100 (2x50 bodů).
Celkový počet bodů je tedy součtem bodů za výsledky na ZŠ a bodů za přijímací testy. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.
4. Při rovnosti celkového bodového zisku rozhoduje o pořadí počet bodů z obou testů.
5. V případě, že kolem posledního místa stanoveného pro přijetí je více uchazečů se stejným počtem bodů, může ředitel rozhodnout o přijetí odlišného počtu uchazečů, než bylo předem určeno tak, aby mezi posledním přijímaným a prvním nepřijímaným byl vždy bodový rozdíl.
6. Uchazeči cizinci mohou při zkoušce používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test z českého jazyka. V tomto případě se jim do celkového bodového hodnocení započítá z českého jazyka průměrný výsledek.
7. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní mohou před přijímacími zkouškami doložit zprávu školského poradenského zařízení a požádat o její zohlednění v přijímacím řízení. Ředitel rozhodne o způsobu realizace případných podpůrných opatření či přijetí mimořádně nadaného žáka individuálně s ohledem na možnosti školy.
8. Ředitel při rozhodování o přijetí přihlíží i k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
9. Uchazeč přijatý dle výše uvedených kritérií se může stát žákem Gymnázia Teplice po odevzdání zápisového lístku a doložení úspěšného ukončení 5. ročníku základní školy.

Zdeněk Bergman, ředitel školy
V Teplicích 4. prosince 2017

Kritéria hodnocení uchazečů při přijímacím řízení – čtyřleté studium

Pro přijetí žáka na Gymnázium Teplice stanovuji tato kritéria:
1. Uchazeč se musí účastnit přijímacích zkoušek v termínu stanoveném ředitelem školy. Přitom uchazeč musí respektovat všechna stanovená pravidla a pokyny pedagogických pracovníků řídících zkoušky tak, aby byla dodržena jejich regulérnost.
2. Uchazeč musí získat v přijímacím řízení dostatečný počet bodů. To je takový počet, který zařadí uchazeče na místo stanovené pro přijetí. Počet přijímaných přitom stanovuje ředitel a zveřejňuje ho předem. V roce 2018 to je nejvýše 150 žáků do kvint (1. ročníku).
3. Body, které může uchazeč v přijímacím řízení získat, se počítají takto:
Body za výsledky v prvním pololetí 9. ročníku školní docházky se počítají dle vzorce:
60 - 15*průměr - 5*známka z M - 5*známka z Čj + 5 (za vyznamenání)
Tj. od základu 60 bodů se odečte patnáctinásobek průměru známek na posledním vysvědčení, dále se odečte pětinásobná hodnota známky z matematiky a známky z českého jazyka. Připočte se prémie 5 bodů za vyznamenání. (Žák, který má samé jedničky, tak dosáhne 40 bodů.)
Body za dva testy tvořící přijímací zkoušku mohou dosáhnout nejvyšší hodnoty 100 (2x50 bodů).
Dále se připočítávají body za umístění na 1. – 3. místě v okresním (resp. krajském, pokud se okresní nekoná) kole oficiálních vědomostních soutěží. Za 1. místo 10 bodů, za 2. 8 bodů a za 3. 6 bodů. Započítat se mohou nejvýše dvě soutěže.
Celkový počet bodů je tedy součtem bodů za výsledky na ZŠ, bodů za soutěže a bodů za přijímací testy. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.
4. Při rovnosti celkového bodového zisku rozhoduje o pořadí počet bodů z obou testů.
5. V případě, že kolem posledního místa stanoveného pro přijetí je více uchazečů se stejným počtem bodů, může ředitel rozhodnout o přijetí odlišného počtu uchazečů, než bylo předem určeno tak, aby mezi posledním přijímaným a prvním nepřijímaným byl vždy bodový rozdíl.
6. Uchazeči cizinci mohou při zkoušce používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test z českého jazyka. V takovém případě se jim do celkového bodového hodnocení započítá z českého jazyka průměrný výsledek dosažený všemi uchazeči.
7. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní mohou před přijímacími zkouškami doložit zprávu školského poradenského zařízení a požádat o její zohlednění v přijímacím řízení. Ředitel rozhodne o způsobu realizace případných podpůrných opatření či přijetí mimořádně nadaného žáka individuálně s ohledem na možnosti školy.
8. Ředitel při rozhodování o přijetí přihlíží i k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
9. Uchazeč přijatý dle výše uvedených kritérií se může stát žákem Gymnázia Teplice po odevzdání zápisového lístku a doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělávání.

Zdeněk Bergman, ředitel školy
V Teplicích 31. ledna 2018

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Japonské tradice na GT

Japonské tradice na GT

8 fotek

6. prosince 2019 se z učebny 54 stalo Japonsko.

Mgr. Kamila Saba Svobodová
10.12.2019 22:31

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz