Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Vychovávat intelekt bez morálky znamená vychovávat vážnou hrozbu pro společnost. Theodore Roosevelt

Na studia do Oxfordu

21.05.2019 517 RNDr. Zdeněk Bergman

Na studia do Oxfordu

University College v Oxfordu zakládá stipendium Dr. Andreie Kleina a zve české studenty. Další informace pro zájemce jsou zde.

University College Oxford establishes The Dr Andrei Klein Czech Scholarship
 

At a time when Britain’s relationship with Europe is changing, University College is cementing its links with the Czech Republic thanks to the generous support of alumnus Dr Pavel Klein.

University College, commonly known as Univ, is a truly international college: more than a third of our students come from outside the United Kingdom. The cultural diversity of those who study here is integral to the student experience we offer, and we work hard to maintain it, whatever the political climate.

That is why the College is pleased to announce the Dr Andrei Klein Czech Scholarship. The Scholarship has been generously funded by Dr Pavel Klein, a neurologist in Maryland, US, and named in memory of his late father. It will support the brightest and most creative students who are ordinarily resident in the Czech Republic, who aspire to study at University College of the University of Oxford.

Dr Klein came up to University College to study Psychology, Philosophy and Physiology in 1974. His exposure to the rich cultural and intellectual life at Oxford had a profound, positive effect on him, something from which he hopes the new Dr Andrei Klein Scholars will also benefit.

“Working and living together with those from different backgrounds, with different academic disciplines and different extracurricular interests and activities in the intimate College environment offers students an unparalleled educational experience,” Dr Klein said. “My aim is that the Dr Andrei Klein Scholars leave University College enriched by all that Oxford and Univ have to offer.”

Dr Andrei Klein, for whom the scholarship is named, was raised in Sevlus, currently Vynohradiv, a town in the Carpathian Mountains of former Czechoslovakia, and survived some of the most turbulent years of European history. He was a Jewish orphan and spent his formative years in the concentration camps during the Nazi occupation of 1939-1945.

After the war he became a successful doctor, and after the occupation of Czechoslovakia by the Soviet Union in 1968, moved to the United Kingdom, where he established his own medical practice. He worked hard during his life to ensure his son had the opportunities circumstance had never allowed him, including the chance to come to Oxford.

“My years at Univ and Oxford were a magical experience,” recalls Dr Pavel Klein.   “The intellectual stimulation and learning, the tutorials, the extracurricular activities – drama, music, the night long discussions, the life-long friendships, all set in the extraordinary physical beauty of Oxford. I owe a large debt to my father and I hope that the Scholarship will keep his memory alive by offering to others what he was unable to experience himself.”

“I feel very lucky in having been able to spend my formative years at University College and Oxford. Going there changed my life; I hope the scholarship will allow others to have a similarly rich experience.”

The Dr Andrei Klein Czech Scholarship is currently open to new applications from students ordinarily resident in the Czech Republic who demonstrate exceptional academic merit and/or potential. The Scholarship will provide financial assistance for one student per year to support the cost of studying and living in Oxford, approximately £9,000 per year.

University College v Oxfordu zakládá stipendium Dr Andreie Kleina

V době, kdy se vztahy Velké Británie s Evropou proměňují, upevňuje University College svoje vazby na Českou republiku díky štědré podpoře jednoho z jejích bývalých studentů, Dr Pavla Kleina.

University College, které se často přezdívá Univ, je skutečně mezinárodní kolej – více než třetina našich studentů přichází ze zahraničí. Tato kulturní rozmanitost tvoří nedílnou součást studentské zkušenosti, kterou nabízíme svým posluchačům a kterou se velmi snažíme udržet za jakéhokoli politického klimatu.

Proto naše kolej s radostí oznamuje založení Českého stipendia Dr Andreie Kleina (Dr Andrei Klein Czech Scholarship). Toto stipendium, které štědře financuje Dr. Pavel Klein, neurolog z Marylandu ve Spojených státech, nese jméno na paměť jeho zesnulého otce. Je určeno k podpoře nejchytřejších a nejšikovnějších studentů, kteří mají trvalý pobyt v České republice a usilují o možnost studovat na University College na Oxfordské univerzitě.

Pan doktor Klein započal své studium psychologie, filozofie a fyziologie na University College v roce 1974. Jeho zkušenost s bohatstvím kulturního a intelektuálního života v Oxfordu ho hluboce pozitivně ovlivnila, a proto doufá, že tomu tak bude i pro držitele nového Stipendia Dr. Andreie Kleina.

„Život v oxfordské koleji, kde studenti z různých kultur a společenských vrstev bydlí a společně studují, poskytuje zkušenost, které se nic nevyrovná,“ říká Dr Klein. „Mým cílem je, aby držitelé Stipendia Dr Andreie Kleina opouštěli University College s tím, že využili všeho, čím je Oxford a University College mohou obohatit.“

Dr Andrei Klein, jehož jméno stipendium nese, vyrostl ve městě Vinohradov (dříve pod názvem Veľká Sevljuš) na Podkarpatské Rusi v bývalém Československu a přežil jedno z nejbouřlivějších období evropských dějin. Andrei Klein byl židovský sirotek. Za okupace, v letech 1939-1945, strávil významná léta svého dospívání v koncentračním táboře.

Po válce se stal úspěšným lékařem a po sovětské invazi do Československa v roce 1968 odešel do Velké Británie, kde si založil vlastní ordinaci. Celý život pilně pracoval, aby zajistil svému synovi možnosti, které jemu život nedopřál, mimo jiné možnost studovat na univerzitě v Oxfordu.

„Má léta v Oxfordu na Univ byla fantastická,“ vzpomíná Dr. Pavel Klein. „Intelektuální podněty a studium, individuální hodiny s profesory, mimostudijní aktivity – divadlo, hudba, debaty dlouho do noci, přátelství na celý život – a to všechno na pozadí nevýslovné fyzické krásy Oxfordu. Dlužím svému otci mnoho a doufám, že toto stipendium bude udržovat při životě jeho památku tím, že umožní jiným prožít to, co on sám nemohl.“

„Považuji za velké privilegium, že jsem mohl strávit důležitá léta svého mládí na University College v Oxfordu. Změnilo to můj život. Doufám, že toto stipendium umožní druhým získat podobnou bohatou zkušenost.“

Od nynějška se mohou studenti s trvalým pobytem v České republice, kteří prokazují výjimečné studijní výsledky a/nebo potenciál, ucházet o České stipendium Dr. Andreie Kleina. Stipendium je určeno pro jednoho studenta ročně a představuje finanční podporu studia a života v Oxfordu ve výši zhruba 9000 GBP na rok.

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Den otevřených dveří GT

Den otevřených dveří GT

93 fotek

Sobota 7. prosince 2019 byly na GT (skoro) všechny dveře otevřené. Foto J. Lebrová.

RNDr. Zdeněk Bergman
09.12.2019 16:27

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz