Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

Sextánům: Vyberte si semináře

12.04.2022 1 910 Ing. Bc. Jakub Mráček

Sextánům: Vyberte si semináře

Sextáni mají do pátku 22. dubna 2022, 12:00 čas na výběr trojice dvouletých seminářů. Vedení školy ho předávají prostřednictvím elektronického formuláře, na který najdou odkaz v prostředí Komens. K zodpovědnému výběru nabízíme stručné anotace a přehled seminářů v jednotlivých blocích. Po zařazení do semináře není rozhodující pořadí, není třeba spěchat.

Konverzace v anglickém jazyce

Anglická konverzace prohlubuje učivo předmětu anglický jazyk. Klade důraz na rozšíření slovní zásoby, porozumění textu a poslechu, zvládnutí běžné frazeologie a rozvoj komunikačních schopností. Rozvíjí zejména samostatný ústní projev a interakční dovednosti a vede žáka k práci s informacemi v souladu s přípravou na ústní část maturitní zkoušky a s cílem vytvoření celkové komunikační kompetence. Náplní učiva jsou všeobecná konverzační témata a běžné komunikační situace stejně jako témata faktografická, která se zaměřují na reálie anglicky mluvících zemí a literaturu a převažují v závěrečném ročníku.
Cílem předmětu je naučit žáka komunikaci v cizím jazyce v různých životních situacích, vyjadřovat svá stanoviska a názory; má mu též pomoci lépe formulovat projevy mluvené i psané,  reprodukovat a získávat informace. Svým obsahem odpovídá maturitním tématům ústní části maturitní zkoušky. Rozdělení mezi jednotlivé učitele bude provedeno dodatečně dle jazykové úrovně přihlášených.

Seminář z anglického jazyka

Seminář slouží k přípravě na úspěšné složení mezinárodní jazykové zkoušky na úrovni B2 nebo C1. Je zaměřený na prohloubení učiva anglického jazyka nad rámec běžných vyučovacích hodin a zejména na procvičování všech typů testových úloh používaných v mezinárodních jazykových zkouškách. Cílem předmětu je zlepšení všech jazykových dovedností, tedy porozumění čtenému i poslechovému textu, psaní a mluvení. Předpokládá se dosavadní znalost na úrovni Intermediate. Pokud bude studentů semináře dostatečný počet, budou rozděleni do skupin B2 a C1 podle jejich jazykové úrovně při zahájení výuky semináře. 

Konverzace v německém jazyce

1. rok všeobecné konverzační okruhy, 2. rok faktografická témata

Seminář z německého jazyka

Předmět slouží k rozšíření kompetencí v německém jazyce a přípravě na mezinárodní zkoušky na úrovni B2, zejména na Goethe-Zertifikat B2. Obsah semináře odpovídá struktuře zkoušek, potažmo učebnici So geht’s zu B2. Důraz je tedy kladen na systematický rozvoj všech čtyř dovedností – mluvení, psaní, poslechu a čtení. Mělo by též dojít k obohacení slovní zásoby, funkčních prostředků a seznámení s některými oblastmi gramatiky nad rámec středoškolského učiva. Vzhledem k výše zmíněným cílům nejsou v předmětu probírána faktografická témata, a není proto vhodné si jej vybírat pouze za účelem přípravy na maturitní zkoušku. Zájemci by měli disponovat naprosto bezpečnými znalostmi z prvních dvou ročníků (tj. do cca 22./23. lekce Direkt neu). Samozřejmostí je dále zájem o německý jazyk a ochota pracovat i mimo dvouhodinovou týdenní dotaci. 

Základy žurnalistiky

Seminář je obecně určen pro zájemce o společenské vědy, obzvláště pak pro studenty se zájmem o studium žurnalistiky, sociologie, komunikačních studií, mediálních studií a příbuzných programů. Seminář je vystavěn tak, aby harmonizoval teoretickou a praktickou část, přičemž ta praktická má větší váhu. Seminář je zaměřen na osvojení žurnalistické etiky a žurnalistických dovedností, které jsou rozvíjeny v rámci tvorby školního časopisu a současně vytváření portfolia vlastních textů. Studenti se seznámí s postavením, rolí a fungováním médií ve společnosti. Nahlédnou komunikační principy různých typů médií (tisk, rozhlas, televize, internet) a na podkladě praktických cvičení budou pracovat i na svých komunikačních dovednostech.

Ruský jazyk pro začátečníky

Ruský jazyk jako třetí jazyk. Cílem semináře je zvládnout azbuku a jazyk tak, aby studenti dokázali konverzovat o základních tématech, dokázali pracovat s textem a  velmi dobře porozuměli konverzaci.
Student by uměl umět zformulovat svůj projev a to v mluvené i písemné formě.

Konverzace v ruském jazyce

Cílem semináře pro pokročilé je rozšíření a prohloubení znalostí a schopností projevit se v mluveném i v  psaném projevu.
Seminář zároveň podporuje velkým dílem přípravu k maturitě.

Latina (pro pokročilé)

Seminář pro pokročilé navazuje na nepovinnou latinu. Cílem výuky je zvládnout jazyk tak, aby byli studenti schopni pracovat s originálním textem, lépe se orientovali v množství cizích slov, měli základ pro studium cizích jazyků i dalších humanitních a přírodovědných předmětů (např. dějepisu, práva, psychologie, medicíny, farmacie, biologie).

Latina (pro začátečníky)

Cílem výuky je zvládnout jazyk tak, aby byli studenti schopni pracovat s jednoduchým originálním textem, lépe se orientovali v množství cizích slov, měli základ pro studium cizích jazyků i dalších humanitních a přírodovědných předmětů (např. dějepisu, práva, psychologie, medicíny, farmacie, biologie).

Francouzský jazyk pro začátečníky

Francouzština pro začátečníky jako třetí jazyk. 

Španělský jazyk pro začátečníky

Španělština pro začátečníky jako třetí jazyk. 

Seminář z biologie

Seminář je určen studentům se zájmem o studium na VŠ s různým biologickým zaměřením a budoucím maturantům z biologie. V septimě se budeme věnovat praktickým činnostem (mikroskopování, pitvy, pokusy, exkurze), průběžně bude doplňována látka ze zoologie a botaniky. V oktávě rozšíříme učivo anatomie člověka praktickými cvičeními a nahlédneme do dalších oborů - fylogeneze orgánových soustav, genetiky, ekologie, obecné biologie). Součástí semináře bude povinný vícedenní praktický biologický kurz.

Seminář z chemie

Seminář určený budoucím studentům medicínských, biologických a chemických disciplín na VŠ. Cílem semináře je kvalitně připravit studenty na přijímací řízení na VŠ a maturitní zkoušku z chemie. Základem učiva budou praktická cvičení v laboratoři a témata z biochemie, analytické a obecné chemie. V septimě vyučuje Mráček v oktávě Vlačihová.

Tělovýchovný seminář

Seminář je určen pro studenty uvažující o studiu tělesné výchovy a sportu. Obsah semináře se zaměřuje na rozšíření pohybových schopností a dovedností v oblasti atletiky, gymnastiky, plavání a míčových her. Student získá teoretické znalosti v anatomii, fyziologii, historii sportu a sportovních pravidel.

Seminář z dějepisu 1

Obsahem semináře budou vybraná témata ze světových i našich novověkých dějin - například historická onomastika, vývoj Ruska a SSSR, Indie ve 20. století, otroctví v USA, Latinská Amerika po II. světové válce, sionismus a arabsko-izraelský konflikt, vznik a vývoj fašistických režimů, rozpad sovětského bloku, dějiny Teplicka, vznik ústavních systémů.

Seminář z dějepisu 2

Obsahem semináře budou témata: dějiny našeho regionu; dějiny práva; dále vybraná témata ze světových dějin 20. století: komunismus a fašismus, moderní české dějiny, dějiny 2. poloviny 20. století.

Zeměpis - geoglobalistika

Geoglobalistika je obor na pomezí geografie, dějepisu a společenských věd. Zabývá se celosvětovými riziky přírodního (znečištění světového oceánu,...) i společenského rázu (problém hladu či válečných konfliktů,..). Jedná se o zeměpisné zhodnocení a klasifikaci globálních problémů. Geografie, jako věda přírodní, společenská i technická, může nahlédnout na tyto otázky komplexně. Aktuální pohled na problémy současného světa je součástí vysokoškolského studia nejen zeměpisu, ale i například ekonomie, politologie apod. A v neposlední řadě je také začleněn do celé řady přijímacích zkoušek na VŠ.

Seminář z fyziky

Procvičování látky fyziky gymnázia na příkladech z učebnic gymnázia. Měření laboratorních úloh. Trochu aplikace matematiky ve fyzice (vektory a určitý integrál). Některé laboratorní úlohy budou měřeny pomocí počítačového systému ISES a Vernier. 

Seminář z matematiky

Seminář je určen především studentům, kteří se chystají pokračovat ve studiu na VŠ s matematickým, technickým či ekonomickým zaměřením. Seminář je vhodný pro studenty, kteří uvažují o maturitní zkoušce z matematiky (společná a zejména profilová část).
Studenti si  prohloubí své znalosti v oblasti vlastností elementárních funkcí, naučí se řešit další typy rovnic a nerovnic, seznámí se se základy výrokové logiky a důkazové techniky. Při kreslení grafů a hledání grafického řešení nerovnic bude používána Geogebra. Studenti se seznámí se základy infinitezimálního počtu (derivace a integrály).

Informatika

Náplní semináře je efektivní využívání IT, včetně příprav maturitních otázek z informatiky, zahrnujících i algoritmizaci úloh a princip tvorby webu. Studenti se naučí ovládat aplikační SW na úrovni pokročilého uživatele, důraz je kladen na obecný přehled v IT oblasti a osvojení prezentačních a dokumentačních dovedností, nezbytných pro další odborný růst i vysokou konkurenceschopnost v praxi. V rámci semináře se dále jeho účastníci seznámí se základy programování, práce s databázovými systémy a vytvoří odbornou práci s využitím ICT dle vlastního zaměření. Připraví se tak pro další studium na vysoké škole a to nejen technického směru, či přímo informatiky.

Programování

Seminář Programování je silně doporučen všem studentům, kteří se chystají studovat IT obory na vysokých školách, ale i studentům oborů ekonomických, přírodovědných, matematických, fyzikálních i chemickotechnologických – všude v těchto oborech se programování využívá a vyučuje.
Seminář si ukládá za cíl postupně seznámit studenty s technikami procedurálního i objektově orientovaného programování, a to včetně všech náležitostí, jako jsou zásady korektní správy paměti, zásady bezpečného kódu, zásady bezpečnosti objektů, práce s ukazateli, či základy optimalizačních technik. Rovněž bude představen úvod do jazyka symbolických adres, což studenty ještě více přiblíží ke všem dějům, jež probíhají uvnitř procesoru, a zlepší tak optimalizační intuici během jejich dalšího programování.
Studenti postupně získají potřebné zkušenosti, aby se mohli plnohodnotně odrazit a pokračovat v dalším případném samostudiu, ale především v hladkém průchodu studiem programování v prvních několika semestrech studia na vysoké škole. Nebudou mít obtíže s přechodem na jakékoliv další dnešní moderní objektově orientované programovací jazyky nebo dokonce skriptovací jazyky, jako je Python, či jazyky pro tvorbu webu, jako je JavaScript, PHP, ASP apod. Úvod do Assembly bude velkou výhodou také pro studenty, kteří se chtějí zaměřit i na studium hardwaru.

Deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie je matematická disciplína, která se na středních školách již tradičně vyučuje odděleně. Obsah tvoří řešení prostorových geometrických úloh konstrukčními metodami. Studenti si tak vytvářejí dostatečnou prostorovou představivost, která je pro výkon některých povolání nezbytná. Předmět je určen především těm, kteří budou studovat na technických vysokých školách (tj. na fakultách strojního, stavebního či důlního inženýrství, architektury apod.). Je důležitý i pro studium matematiky na fakultách pedagogických.

Informační gamotnost

Absolvent semináře by měl být schopen důkladněji a hlouběji pracovat s informacemi, a to jak měkkým způsobem (kritické zhodnocení zdrojů, debata jako nástroj hledání odpovědi), tak exaktními technikami (datová analýza, základy statistiky). Studenti budou pracovat s aktuálními tématy. Důraz bude také kladen na prezentační výstupy. Seminář je vhodný pro budoucí studenty žurnalistiky, politologie nebo sociologie, ale též jakékoli přírodní vědy. Zastoupeny jsou zde techniky práce  humanitních i exaktních oborů. Studenti se budou učit využívat různé přístupy k řešení problémů. Předmět garantují dva vyučující. V průběhu dvou let studenti zažijí oba rovným dílem. Z předmětu je možné maturovat.

Digitální grafika

Digitální grafika je v oblasti IT rozsáhlým a perspektivním oborem, který pro své časové nároky zpracování vyžaduje samostatný seminář. Žáci v něm získají dovednost kreativního využívání programových nástrojů k výtvarné přípravě tvorby webů, propagačních materiálů i uměleckých směrů studia.
•  naučí se vytvářet vlastní fotografie s digitálním fotoapatátem a správně je sdílet na síti
•  upravovat hotové obrázky a fotografie pomocí různých aplikací
•  vytvářet efektní grafické návrhy (letáky, pozvánky,...)
•  modelovat 3D objekty
•  tisknout své modely na 3D tiskárně
•  vytvářet vlastní animace a efekty upravovat video

Religionistika

Teorie a vznik náboženství, podrobnější informace o hinduismu, buddhismu, judaismu, křesťanství a islámu; sekty a nová náboženská hnutí.

Sociologie

Rozšíření informací z předmětu ZSV - oblast sociologická: historie sociologie, stratifikace, elita, svátky, deviace, životní úroveň, kultura, masová kultura, rodina, singles, reklama, klientelismus, byrokracie, urbanistika…

Psychologie

Problematika inteligence, emoční inteligence, pozitivní myšlení, emoce, stres, deprivace, frustrace, sebepoškozování, sebevraždy, psychologie bezdomovectví, forenzní psychologie, autismus…

Ekonomie a politologie

Dějiny ekonomických teorií, mikroekonomie, peníze, makroekonomie, světová ekonomika.
Dějiny politologie, stát, politická participace občana, volby, mezinárodní organizace a integrace, globalistika, mezinárodní situace. 

Ekonomie

Mikroekonomie, dějiny ekonomických teorií, formy podnikání, poptávka a nabídka, výrobní faktory, tvorba cen, analýza nákladů, konkurence, investiční rozhodování, cenné papíry, finanční analýza, formy vlastnictví, veřejné statky, majetková a finanční analýza podniku. Makroekonomie, hospodářská politika, ukazatele národního hospodářství, sociální a zdravotní pojištění, daňová soustava ČR, agregátní poptávka, HDP, peníze a bankovnictví, hospodářský cyklus, nezaměstnanost, inflace, deflace, mezinárodní obchod, státní rozpočet, role státu v ekonomice.

Právo

Rozšíření informací z předmětu Základy společenských věd – oblast právní: dějiny práva, právní logika, základy práva, právní terminologie. 

Umění a architektura

Předmět probírá dějiny výtvarného umění (malířství, sochařství) a architektury. Důraz je kladen na vývoj ve 20. století. Ve vybraných epochách je zmiňován i vývoj hudby, je-li to pro pochopení doby podstatné. Tématy v architektuře 20. století jsou například dekonstruktivismus (F. O. Gehry), organická architektura (F. L. Wright), brutalismus (Le Corbusier) a funkcionalismus (M. van der Rohe). Tématy v umění jsou vztah postmoderny a moderny, kýč a jeho interpretace, návaznosti avantgard na umění přírodních národů (rituály, obřady, vztah funkčnosti a estetičnosti v umění, úloha šamana). Maturitní okruhy pokrývají vybraná témata od pravěkého umění přes evropské umění (románské, gotické, renesanční, barokní) po současnost.

Ing. Jakub Mráček

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

5.G ve Švýcarsku

5.G ve Švýcarsku

20 fotek

Od 31. ledna do 2. února 2023 pobývala třída 5.G v Českém Švýcarsku.

Mgr. Kateřina Appelová
02.02.2023 19:03

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz