Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

SOČ

08.01.2020 271 RNDr. Zdeněk Bergman

SOČ

Ve školním roce 2019/20 se koná již 42. ročník soutěže Středoškolská odborná činnost. Tato soutěž je dobrovolná činnost studentů všech typů středních škol. 

Výsledkem SOČ je vypracovaná studijní práce nebo učební pomůcka, která je po odborném posouzení oponenta obhajována před odbornou porotou.

Proč se účastnit SOČ?

SOČ se mohou účastnit studenti, kteří chtějí při svém studiu uplatnit svůj zájem a svou odbornost. Mají možnost prezentovat a obhájit svou práci před odborníky z oboru. Jedním z hlavních přínosů pro studenty je samostatně  a tvořivě pracovat, získat nové poznatky v oboru, seznámit se a konzultovat práce s odborníky. Získají tak cenné zkušenosti pro odborné zkoušky, maturity nebo přijímací zkoušky na vysokou školu.

Kdo se SOČ účastní:

Soutěže se mohou zúčastnit studenti denního studia střední školy, studenti denního studia vyšší odborné školy a  talentovaní žáci základní školy. Ke dni podání přihlášky nesmí student přesáhnout věk 21 let.

Soutěžit mohou v kterémkoli z vyhlášených oborů na základě vlastního zájmu s individuální nebo kolektivní prací. Kolektivní práci mohou vypracovat max. 3 studenti.

Soutěžní obory SOČ:

Práce je možné vypracovat v oborech 1 -18. Více na stránkách www.soc.cz.

Jak se přihlásit?

SOČ je postupová soutěž, skládá se ze školního,okresního a krajského kola, vyvrcholením je celostátní přehlídka. Student se může soutěže účastnit pokud včas odevzdá svou práci a přihlášku ke stanovenému termínu organizátorovi okresní přehlídky soutěže SOČ.  Okresní přehlídce SOČ předchází školní kolo, které si organizuje škola sama. Garant školního kola potvrdí postup soutěžní práce k okresní přehlídce.

V okresním kole musí student svou práci obhájit před odbornou porotou.

Do soutěže se může student či kolektiv (max. 3 autoři)  přihlásit s řešením problému, s návrhem technického zařízení nebo s návrhem učební pomůcky.

Student nemůže opakovaně soutěžit se stejnou prací. Může soutěžit s tzv. pokračující prací. V tomto případě musí být patrný jasný posun při řešení dané problematiky ve srovnání s prací, která již byla obhajována v soutěži SOČ.

Pro přihlášení do soutěže je nezbytné:

1. Vyplnit webový formulář přihláška SOČ (na http://soc.nidm.cz/prihlaska).

Tento formulář má tři části:

část  A a B jsou určeny pro autora/autory práce. Část C je pro organizátory SOČ.

Student tedy vyplní část A – základní údaje o soutěžícím

                               část B – vyplnění anotace práce, která shrnuje základní text a pro připojení elektronické verze práce zpracovaných podle pokynů uvedených v bodu 9.3 propozic SOČ a to: vlastní text práce zpracovaný v PDF (povinný soubor), doporučená velikost vlastního textu práce v PDF je 10-15 MB a dále přílohy, pokud jsou součástí práce.

Maximální povolená velikost všech připojených souborů je 40 MB.

2. předložit vytištěnou elektronickou verzi práce

Student předloží 1 výtisk soutěžní práce včetně vytištěné a podepsané webové přihlášky, doporučen je také oponentský posudek soutěžní práce vypracovaný nezávislým oponentem.

Práce musí být svázána alespoň kroužkovou vazbou.

Veškeré informace o jednotlivých oborech, přihlášení do soutěže, způsobu psaní práce a doložení souborů naleznete v propozicích a brožuře SOČ na stránkách www.soc.cz kde také můžete hledat konzultanty a informace o přehlídkách SOČ.

Prosím, věnujte dostatečnou pozornost písemnému zpracování práce a gramatice. Také doporučujeme věnovat pozornost vlastnímu projevu a přednesu před odbornou porotou, ale i odpovídajícímu způsobu oblečení.

Pokud soutěžní práce nebude kompletní, může být odmítnuta nebo vrácena k dopracování.

Konání okresního kola soutěže SOČ, termín podání přihlášky:

Okresní přehlídka soutěže SOČ se koná dne 31. března 2020 od 14:00 hodin  na Gymnáziu Teplice, Čs. dobrovolců 11.

Přihlášky a odborné práce odevzdejte nejpozději do 10. 3. 2020.

V případě nedodržení termínu, nebude možné zařadit práce do soutěže.

V případě přihlášení malého počtu studentů, bude okresní přehlídka SOČ spojena s okresním kolem, které pořádá jiný garant okresní přehlídky SOČ. Informace budou studentům včas doručeny.

 

K dalším informacím o soutěži SOČ se můžete obrátit:

Šárka Janáčová, garant okresní přehlídky SOČ 2020, DDM Teplice,

tel.:417 538 840, e-mail: janacova@ddmteplice.cz

 

Koordinátorkou SOČ na GT je Mgr. Dagmar Žbánková.

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Bad Kissingen

Bad Kissingen

7 fotek

Ve dnech 17. až 20. února 2020 se 15 studentů našeho gymnázia vydalo navázat kontakt s partnerským gymnáziem Jacka Steinbergera v Bad Kissingenu.

Mgr. Martin Rak
19.02.2020 18:25

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz