Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Celý svět ustoupí stranou muži, který ví, kam kráčí.

Výsledek přijímacího řízení - čtyřleté studium

29.04.2019 8 RNDr. Zdeněk Bergman

Výsledek přijímacího řízení - čtyřleté studium

Dne 29. dubna 2019 bylo vyhodnoceno přijímací řízení k osmiletému studiu na Gymnáziu Teplice s tímto výsledkem.

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním
zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Současně je třeba odevzdat anketní lístek s výběrem ciczích jazyků.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky
pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde
byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru
s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední
školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního
vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve
kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů
ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí
. Tato rozhodnutí lze vyzvednout v podatelně GT 2. května od 12:00 do 17:30.

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče
nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - a to 2. května od 7:45 do 11:00 v kanceláři zástupce ředitele v budově A. 

Zpět na: Uchazečům o studium

Fotogalerie

Mundani končí

Mundani končí

10 fotek

Foto ze schůzky v Drážďanech dne 19. června 2019 pořídila P. Bergmanová.

Mgr. Pavla Bergmanová
20.06.2019 08:58

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz