Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Jan Hus 603

06.07.2018 22 RNDr. Zdeněk Bergman

Jan Hus 603

Dnes 6. července 2018 je tomu 603 let, co na břehu Bodamského jezera vzplála hranice, na níž byl upálen jeden z největších Čechů - Mistr Jan Hus. V čem vidíme jeho velikost dnes a jak byl vnímán svými současníky?

Docela zajímavě o tom vypráví film České televize - tady. Nebo Český rozhlas - zde. Podrobný životopis přináší server Osobnosti.cz

V každém případě jde o výjimečného muže, který se zapsal do dějin. Zajímavé a inspirující jsou některé jeho citáty:

„Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.“

„Ani císař není nad pravopis."

„Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené, ve věcech dovolených a čestných..., tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními.“

„Sedláček dobrý jest vyšší a dóstojnější než biskup.“

„Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.“

„... Prosím pánóv, aby své chudině milostivě činili a právě je zpravovali. Prosím měšťanóv, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníkóv, aby věrně své dielo vedli a jeho požívali. Prosím sluh, aby svým pánóm a paniem věrně slúžili. Prosím mistróv, aby jsúce dobřě živi, své žáky věrně učili, najprvé aby Boha milovali, pro jeho sě chválu učili a pro prospěch obcě a pro své spasenie, ale ne pro lakomstvie ani pro světské zvelebenie. Prosím studentóv i žákóv jiných, aby mistróv svých v dobrém poslúchali i následovali a aby sě pilně pro Boží chválu a pro spasenie své i jiných lidí učili... Také prosím vás, zvláště, Pražané, aby na Betlém byli laskavi, dokud Pán Bóh popřěje, aby v něm Božie slovo kázali. Pro to miesto diabel sě rozhněval a proti němu farářóv a kanovníkóv popudil, spatřiv, že jeho královstvie v tom miestě sě rušilo. Ufámť v Pánu Bohu, žeť to miesto zachová do své vóle a učiní v něm prospěch větčí skrzě jiné, než jest skrzě mě nestatečného učinil. Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli...“ část dopisu z Kostnice 10.6.1415

„Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.“

„Protož diem to k svědomí, že bych znal cizozemce odkudkoli, v jeho ctnosti an viece boha miluje, a o dobré stojí než moj vlastní bratr, byl mi milejší než bratr.[14] A proto kněží dobří Engliši jsou mi milejší než nestateční kněží čeští, a Němec dobrý milejší je než bratr zlý."

„Od začátku svého studia jsem si učinil zásadou, že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně a radostně přijmu názor, odůvodněný lépe."

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Imatrikulace 5.D a 5.E

Imatrikulace 5.D a 5.E

20 fotek

10. září 2018 složili nováčci studentský slib. Foto J. Lebrová.

RNDr. Zdeněk Bergman
11.09.2018 09:33

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz