Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. Jan Palach

Ocenění Jiřího Řeháka

29.04.2020 2 081 RNDr. Zdeněk Bergman

Ocenění Jiřího Řeháka

Na sv. Jiří v pátek 24. dubna 2020 se v Křišťálovém sále Staré radnice v Brně mělo konat slavnostní předávání Ceny Vladimíra Jochmanna. Laureátem ceny pro rok 2020 je náš Mgr. Jiří Řehák.

Setkání v Brně se kvůli nouzovému stavu neuskutečnilo, ale ocenění pana Jiřího Řeháka tím na lesku neztrácí. Jsme pyšní, že máme ve škole takového učitele.

Cenu Vladimíra Jochmanna uděluje každoročně Vzdělávací nadace Jana Husa dvěma či třem středoškolským učitelům za mimořádné školní i mimoškolní aktivity, které mohou být inspirací pro další učitele, mají dlouhodobější charakter a jsou z hlediska běžné výuky nadstandardní, a také za to, že v žácích podněcují zájem o historii, společnost a další humanitní témata.

Náš Jiří Řehák ocenění získal především za dvě aktivity: deset let trvající organizaci cest našich žáků do srbsko-rumunského Banátu a přípravu a vedení specifických volitelných předmětů.

Gymnaziální expedice Banát

Od roku 2010 organizuje Jiří Řehák akce nazvané Gymnaziální expedice Banát (GEB). Jde o výjezdy skupin žáků do rumunského a srbského Banátu, tedy do oblasti, kde žije česká menšina. Žáci tam navštíví místní školy, kde se setkají s žáky a učiteli, ubytují se u místních obyvatel, prohlédnou si místní pamětihodnosti a pěšky putují několik dní po horách nad Dunajem.

Tato pedagogická aktivita sleduje několik cílů:

Za nejpodstatnější považujeme vytvoření pocitu sounáležitosti mezi našimi žáky žijícími v průmyslové oblasti, ve které jsou obklopeni nejnovějšími technologickými výdobytky naší civilizace, a krajany, kteří žijí v zemědělské krajině stylem života, který u nás sotva pamatují prarodiče našich žáků. Z tohoto pocitu pak vyvěrá zájem o vzdálené komunity, o to jak žijí, co s nimi bude, jak jim pomoci.

Dalším cílem je pak přímá pomoc místní komunitě, což se děje celou řadou způsobů. Předně je to přímou ekonomickou podporou: žáci platí za ubytování, stravování, nakupují místní produkty. Další formou podpory jsou dary, které tam vozíme. Na základě sbírek pořádaných u nás a darů sponzorů jsme místním školám pomohli vybavit učebnu počítači a vytvořit počítačovou síť s připojením k internetu (Základní škola v Tisovém Údolí – Eibentálu v Rumunsku a obdobně v Gymnáziu a střední ekonomické škole v Bílé Cerekvi – Bela Crkva v Srbsku). Místní děti v rumunském Banátu také velmi ocenily zásilku jízdních kol, kterou jsme přivezli a ve spolupráci s místním farářem distribuovali. Každý rok přivezeme něco, co místní komunita potřebuje.

Mezi další výchovně-vzdělávací cíle lze zařadit i zvládnutí pobytu v přírodě bez obvyklých vymožeností civilizace (spaní pod širákem či ve stanech, samostatná příprava jídla, orientace v neznámé krajině).

Vzdělávacím cílem je pak samotné poznání krajiny vzdálené téměř tisíc kilometrů, která ovšem kdysi byla součástí stejného státu (Rakouského císařství) jako naše země. Žáci se tak prakticky dozvídají dějepisné a zeměpisné údaje. Při putování po horách dojde vždy i na biologické vzdělávání, protože fauna a flóra je zde přece jen odlišná od té naší a rozdíly jsou žáky i učiteli pozorovány a komentovány.

Setkání s rustikálním způsobem života české menšiny, jejich zvyky i jazykem, je obohacující. Bonusem je překrásná příroda - oblast je lokalizována do jižních Karpat, kterými protéká Dunaj.

Gymnaziální expedice Banát jsou projektem, který v sobě integruje několik oblastí. Ve škole na první místo stavíme pozitivní výchovné působení na žáky – jejich nasměrování k altruistickému chování, k pochopení názorů, postavení a potřeb druhých lidí. Druhou oblastí je praktická pomoc lidem ve vzdáleném regionu – příspěvek k tomu, aby česká komunita v Banátu nezanikla. Třetí oblastí je mezinárodní spolupráce, boj s xenofobií a partnerství se zahraničními školami. Za čtvrtou oblast lze označit netradiční formu vzdělávání založenou na přímém kontaktu se zkoumanou realitou.

Pan Jiří Řehák s tímto projektem přišel, prosadil ho a deset let ho úspěšně organizuje. Navíc je i jedním z pořadatelů letního hudebního festivalu Banát, na který je vždy z Prahy vypraven mimořádný vlak s českými kapelami a jejich fanoušky.

Volitelné předměty

Jiří Řehák připravil pro žáky Gymnázia Teplice nabídku specifických volitelných předmětů, které jsou středoškolákům nabízeny jen výjimečně. Přispívá tak k rozšíření rozhledu žáků GT a k jejich motivaci se těmito obory hlouběji zabývat. Pomáhá tak i ke zlepšení stavu společenského povědomí o dané problematice.

Prvním z těchto předmětů je od roku 2000 religionistika. Ta zahrnuje tato témata: Teorie a vznik náboženství, podrobnější informace o hinduismu, buddhismu, judaismu, křesťanství a islámu; sekty a nová náboženská hnutí.

Prostřednictvím tohoto předmětu (2 hodiny týdně v posledních dvou ročnících studia) umožňuje Jiří Řehák nahlédnout žákům do oblasti, která bývá ve školách poněkud opomíjena. Je totiž trochu kontroverzní v tom smyslu, že zavání náboženskou indoktrinací. To však rozhodně není případ výuky Jiřího Řeháka. Na náboženství žáci spolu s ním nahlížejí z odstupu a odborně. Hledají společné i naopak rozdílné prvky velkých světových náboženství a studují jejich vliv na chování lidí, národů či států. Do výuky jsou často zváni představitelé církví, jsou organizovány exkurze, žáci zpracovávají seminární práce.

Dalším volitelným předmětem (od roku 2006) je ekonomie a politologie. Jejími tématy jsou dějiny ekonomických teorií, mikroekonomie, peníze, makroekonomie, světová ekonomika, dějiny politologie, stát, politická participace občana, volby, mezinárodní organizace a integrace, globalistika, mezinárodní situace.

Zatímco výuka ekonomie až tak velkou raritou na gymnáziích není, politologie je vyučována jen zřídka či jen v krátkém exkurzu v rámci základů společenských věd. Na Gymnáziu Teplice jde o dvouhodinový seminář vyučovaný v septimě a oktávě. Je vhodnou přípravou pro zájemce o studium práv, historie, mezinárodních vztahů či politické geografie.

Přínosem popsané výuky není jen samotné rozšíření nabídky a následně i obzorů našich žáků, ale i to, že se jejím prostřednictvím formují postoje mladé generace. Děje se tak na základě vědeckých faktů a metod práce bez ideologické příměsi. Právě v tom spatřujeme velkou zásluhu Jiřího Řeháka.

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Nová bicí souprava

Nová bicí souprava

7 fotek

No nového roku 2022 s novou bicí soupravou.

PhDr. Květuše Martínková
14.01.2022 15:58

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz