Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Expo Science Amavet
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.02.2018 16:45:11
Expo Science Amavet

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje každoročně Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. Záštitu nad XXV. ročníkem soutěže ve školním roce 2017/2018 převzala předsedkyně Akademie věd České republiky Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.. 

Cílem soutěže je:

1. Podněcovat co nejvíce talentovaných středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.

2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol.

3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných středoškoláků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Účastníci soutěže.

V době národního finále nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR.

Soutěžní projekt.

Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Musí však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce.

Přihláška do soutěže.

Elektronickou přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo tým do sekretariátu soutěže  AMAVET, z. s., Starochodovská 1360/78, 149 00  Praha 4 - Chodov do 28. února 2018. Formulář přihlášky i další informace o soutěži jsou k dispozici na adrese www.amavet.cz.

Přijetí do soutěže.

Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do regionálních kol, která se konají  8. a 9. března 2018 v Pardubicích, 13. března 2018 v Brně, 22. března 2018 v Liberci a 28. března 2018 v Příbrami.  Autoři nejlepších prací postupují do národního finále, které se koná 19. a 20. dubna 2018 v Praze. Pořadatel soutěže může ve výjimečných případech rozhodnout o přímém postupu do národního finále. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti. Postery poskytne organizátor soutěže.

Hodnocení projektů.

Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou komisi, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská komise stanoví pořadí deseti nejlepších finálových řešení. Podmínkou postupu na mezinárodní soutěž INTEL ISEF je, že se autor nezúčastní další soutěže v České republice, která tento postup umožňuje.

Odměny v soutěži.

Autoři nejlepších projektů v regionálních kolech postoupí na mezinárodní soutěž. Nejlepší řešitelé v národním finále se zúčastní největší a nejprestižnější soutěže na světě INTEL ISEF 2019 v USA. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání národního finále soutěže v Praze.