Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Základní info

 

   Adresa:

  Gymnázium Teplice
  Čs. dobrovolců 11
  415 01 TEPLICE
  Česko

  IČO: 61515451
  DIČ: CZ61515451

  Telefon: 417 813 081

 
Poslední dvojčíslí znamená místní linku. Znáte-li ji, volejte přímo do kabinetů.

e-mail ve tvaru prijmeni@gymtce.cz

Datová schránka: unpwqtr


IZO školy: 081 922
IZO ředitelství: 600 011 216
Obory vzdělávání:  
Gymnázium - všeobecné
(osmileté studium)
79-41-K/81 (kapacita 350)
Gymnázium - všeobecné
(čtyřleté studium)
79-41-K/41 (kapacita 590)
Čtyřleté studium je možné absolvovat i distanční formou. (kapacita 120)
   
Bankovní spojení:  
provozní účet 717760277/0100
depozitní účet 78-7321390267/0100
účet doplňkové činnosti 7034-0013828501/0100
účet v eurech 115-4382040267/0100
   
Zřizovatelem školy je Ústecký kraj.
Zápis z jednání školské rady GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.02.2018 17:31:07
Zápis z jednání školské rady GT

Dne 5. února 2018 se na svém prvním zasedání sešla nově zvolená školská rada Gymnázia Teplice. Nově má pouze šest členů:

Výsledky voleb 2018
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.01.2018 09:31:54
Výsledky voleb 2018

Vyhlašuji výsledky voleb do školské rady GT. Ty proběhly od 22. listopadu 2017 (1. kolo) do 5. ledna 2018 (koenc 2. kola). Na základě rozhodnutí zřizovatele byl počet šlenů školské rady snížen z devíti na šest. Zde jsou výsledky:

Volby do školské rady GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.12.2017 22:18:26
Volby do školské rady GT

Vážení rodiče nezletilých žáků a vážení zletilí žáci, od 27. prosince 2017 do 4. ledna 2018 můžete z rodičovského účtu v anketě na Bakawebu hlasovat a vybírat svého zástupce do školské rady GT. Získali jsme jen dva kandidáty, takže volba je docela jednoduchá...

Finanční plán GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.12.2017 19:54:02
Finanční plán GT

V souladu se zákonem zveřejňujeme dnes 17. prosince 2017 finanční plán školy na rok 2018. Současně zveřejňujeme i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020. Upozorňuji, že vzhledem k legislativním změnám v posledních měsících, jimiž se zvyšovaly platy ve školství, jsou v oblasti osobních nákladů oba plány silně podceněny.

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/17
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.12.2017 15:24:03
Výroční zpráva o činnosti školy 2016/17

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 je k dispozici ve formátu pdf zde.

Volby do školské rady GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.12.2017 15:38:09
Volby do školské rady GT

Představujeme vám kandidáty do školské rady Gymnázia Teplice. Ti byli navrženi a s kandidaturou vyhlásili souhlas. Z každé skupiny kandidátů budou voleni dva. Nyní budou mít voliči, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a ve druhé skupině učitelé GT, mít 14 dnů na zvažování, koho zvolit. Zde je kandidátní listina:

Vyhlášení voleb do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.11.2017 20:03:14
Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu se Zřizovací listinou školské rady Gymnázia TepliceVolebním řádem školské rady vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia Teplice. Vzhledem k poklesu počtu žáků bude mít nová rada jen šest namísto dosavadních devíti členů.

Školní řád 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.09.2017 11:01:55
Školní řád 2017

Školní řád

Vnitřní předpisy Gymnázia Teplice      Změny jsou vyznačeny barevně.

Změny ve školním řádu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.09.2017 15:34:01
Změny ve školním řádu

Od 1. září 2017 nabývá účinnosti nový školní řád GT. Od toho starého se liší ve dvou bodech. První se týká možnosti neklasifikovat žáky, kteří mají vysokou absenci. Tam jsme se rozhodli poněkud zjednodušit proceduru. Druhá změna pak souvisí ze zavedením registrace vstupujících žáků pomocí čipových karet. Nový školní řád najdete v sekci Základní info.

Rozpočet Gymnázia Teplice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.03.2017 20:52:07
Rozpočet Gymnázia Teplice

23. března 2017 jsme převzali na Krajském úřadě Ústeckého kraje rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2017. Již dříve jsme dostali informaci o rozpočtu nepřímých nákladů, které jdou z rozpočtu zřizovatele - tedy Ústeckého kraje. Rozpočet je cca o 5 % vyšší oproti roku 2016 a škola s ním může dobře fungovat.

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/16
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.12.2016 17:38:21
Výroční zpráva o činnosti školy 2015/16

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16 je k dispozici ve formátu pdf zde.

Zasedala školská rada GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.12.2016 17:32:21
Zasedala školská rada GT

30. listopadu 2016 proběhlo zasedání školské rady GT. Ředitel školy na něm členům rady představil Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2015/16, popsal finanční plán na rok 2017 a pohovořil o dalších plánech školy. Výroční zprávu školská rada schválila, ostatní body projednala a vzala na vědomí.

Profil školy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.04.2016 12:23:27
Profil školy

Profil školy: velká, úspěšná, progresivní

Taková má naše škola být a věříme, že i je. Ve školním roce 2016/2017 má 790 studentů ve 29třídách. Od roku 1994 jsme zavedli kromě tradičního čtyřletého i osmileté studium. Pracuje zde 70 profesorů a 18 dalších zaměstnanců. V roce 2015 jsme oslavili 70 let existence školy, během nichž zde úspěšně odmaturovalo téměř sedm tisíc absolventů. Areál školy se skládá ze tří hlavních velkých budov postavených v letech 1864 až 1932.

Cíl školy: kvalitní profil absolventa

Celé snažení profesorského sboru má jeden hlavní cíl: zkvalitnit přípravu studentů pro život. To znamená dosáhnout vyšší úrovně schopností studentů. Hlavní důraz klademe na orientaci studentů v základech vědních disciplín a na schopnost práce s informacemi (vyhledání, vytřídění, analýza, zařazení do souvislostí, vytváření logických soudů a hodnocení) a také na schopnost jasně své myšlenky vyjádřit, správně zformulovat větu a celý projev zřetelně a bez zbytečného ostychu přednést před fórem posluchačů. Chceme, aby naši absolventi byli sebevědomí mladí lidé, kteří dokáží na potřebné úrovni prezentovat své vědomosti a své názory. Chceme minimalizovat zápornou motivaci danou strachem ze špatné známky či propadnutí a nahradit ji motivací kladnou spočívající ve snaze vyniknout, představit se v dobrém světle, založenou na soutěživosti a ctižádostivosti. Naše organizace studia umožňuje studentům, aby se ve studiu více věnovali oborům, v nichž mají dobré předpoklady k úspěchu. Přitom však trváme na všeobecně vzdělávacím charakteru výuky, neboť úlohu gymnázia vidíme ve formování komplexně vzdělané osobnosti orientující se ve všech základních oborech lidské činnosti. Specializaci ponecháváme až pro vysokou školu.

 

Studentská Agora
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.01.2016 21:56:08
Studentská Agora

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 mělo možnost přes 30 septimánů hlouběji náhlednout do umění debatovat a vyjadřit svýj názor. Nejen že se dozvěděli praktické rady, ale měli také možnost si pod vedením lektora z AGORA CE prakticky vyzkoušet své debatní dovednosti. Celý seminář byl předstupněm k budoucí debatní soutěži Studentská Agora. M. Vartecký

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/15
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.12.2015 11:04:30
Výroční zpráva o činnosti školy 2014/15

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 je k dispozici ve formátu pdf zde.

Statistika nuda je...
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.10.2015 20:11:56
Statistika nuda je...

To se sice zpívá ve známé písničce, ale pravda to není. Důkazem mohou být údaje ze zahajovacího statistického výkazu GT, který zachycuje stav k 30. září 2015:

ICT plán školy 2015
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.10.2015 19:48:00
ICT plán školy 2015

V říjnu 2015 dosáhl počet počítačů v naší škole čísla 216. V tom je zahrnuto 97 PC v učebnách, 33 v kabinetech, 14 pro správu a provoz školy a také třeba 57 tabletů. Podrobnosti o ICT ve škole najdete v aktualizovaném plánu zde.

ICT plán školy 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.10.2015 19:45:28
ICT plán školy 2014

Stav v oblasti vybavení GT počítačovou technikou se dynamicky vyvíjí. Jeho nejnovější podobu zachycuje aktualizovaný ICT plán - zde.

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.12.2014 09:54:07
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 je k dispozici ve formátu pdf zde.

Výsledky voleb 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.12.2014 20:10:05
Výsledky voleb 2014

Vyhlašuji výsledky opakovaných voleb do školské rady GT. Při druhé volební výzvě, která byla uzavřena 29. listopadu 2014 byla členkou školské rady zvolena Mgr. Kamila Panešová. Nikdo z dalších kandidátů nedosáhl potřebné hranice 10 % hlasů všech oprávněných voličů. Proto jsem zbývajícími členy školské rady jmenoval Ing. Bohumila Fišera a Ing. Marcelu Kučerovou.