Logo Ústecký kraj

Svěřte mi výchovu a změním tvářnost Evropy. Leibniz

Etický kodex učitele

Praha, 8. prosince 2022 - Chování učitele na sociálních sítích, změna sexuální identity žáka či využívání technologií ve výuce. To jsou příklady témat v novém etickém kodexu pro učitele, který má dát ředitelům a učitelům návod, jak se k současným výzvám postavit ve škole. Výsledná podoba kodexu je kompromisem připomínek více než desítky organizací, které se na jeho tvorbě podílely.

Jde o dokument bez právní síly, nicméně má být vodítkem pro jednání učitelů.

Etický kodex učitele 2022

1. Učitel vytváří prostředí, ve kterém se každé dítě cítí bezpečně

Dítě se cítí ve školním prostředí jistě a nebojí se vyjádřit. Učitel dává žákovi možnost prožívat školní prostředí jako dobré a spravedlivé.

2. Učitel přijímá spoluodpovědnost za sebe a svět, v němž žije, a vede k tomu i své žáky

Žáci a učitelé mají možnost zažít, co to znamená být aktivním občanem odpovědným za prostředí, jehož jsou spolutvůrci. Učitel i žák tak podporují demokratickou kulturu ve škole.

3. Učitel uznává své kolegy a jejich profesní sebepojetí. Svoji výuku průběžně podrobuje reflexi a sdílí zkušenosti s ostatními kolegy
Učitel se nechává inspirovat činností svých kolegů a pomáhá jim ve všech fázích profesního rozvoje.

4. Učitel respektuje práva rodičů a zákonných zástupců žáka, vnímá je jako partnery a naslouchá jim
Učitel si umí nastavit hranice profesní autonomie a zdůvodnit svá rozhodnutí sobě, žákům i rodičům. S ohledem na soukromí a bezpečí žáka zachází eticky s údaji o něm i jeho rodině.

5. Učitel je vnímavý ke kulturním a sociálním rozdílům společenství, v němž působí
Učitel se z pozice své profese aktivně podílí na odstraňování předsudků vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu, sexuální identity a orientace.

6. Učitel kontinuálně usiluje o rozvoj své profesní odbornosti v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky
Učitel vědomě vytváří prostor pro zlepšení své vlastní práce a sebe sama. K tomu využívá kvalitní informační zdroje a kriticky přemýšlí o jejich relevanci.

7. Učitel připravuje děti na život ve stále se měnícím světě a soustavně zvyšuje jejich digitální kompetence
Učitel klade důraz na etické chování v digitálním prostředí, jde příkladem a dodržuje profesní standardy i v online světě.

8. Učitel pracuje udržitelně, a to s ohledem na své vlastní síly i životní prostředí
Učitel se z pozice své profese aktivně věnuje výzvám, které přináší klimatická změna, úbytek biodiverzity apod., zároveň ale nezapomíná ani na sebe a své potřeby.

9. Učitel nezneužívá svého postavení a nevystupuje vůči žákům z pozice moci
Učitel se všemi účastníky vzdělávacího procesu jedná slušně, s pokorou a s vědomím lidské důstojnosti všech zúčastněných. Je si vědom, že jakékoliv sexuální či erotické vztahy mezi učiteli a žáky jsou nepřípustné.

10. Učitel propojuje vzdělávání ve škole s volnočasovými zájmy žáka
Učitel aktivně hledá příležitosti, jak využít znalostí a dovedností, jež žáci získali při mimoškolních aktivitách. Vhodně na ně ve výuce navazuje a zamýšlí se,jak je zužitkovat pro naplnění vzdělávacích cílů.

___________________________________________________________________

Etický kodex učitele 2008

Preambule

Tento etický kodex je určen pro učitele středních škol. Jeho smyslem je stanovit etické standardy pro jejich jednání. Právě učitelé středních škol jsou těmi, kdo vychovávají naší budoucí elitu ve věku, kdy si formuje své mnohdy celoživotní postoje a názory a kdy je dobrá příležitost pozitivně je ovlivnit. Přitom je třeba mít na paměti, že nejúčinnější výchova je výchova vlastním vzorem. Proto je důležité, aby učitelé svým žákům vzorem byli, a to hlavně po stránce morální.

1. Odpovědnost za vzdělávání

Učitelé jsou nositeli vzdělání. Nesou odpovědnost za předávání vzdělanosti nastupujícím generacím. Přitom musí dbát na dodržování následujících pravidel:

 • Informace předávané žákům musí odpovídat současnému stavu vědeckého poznání. Proto je učitel povinen stále se vzdělávat v oborech, které vyučuje.
 • Vzdělávání nesmí být zatíženo náboženskými názory a představami, nesmí stranit žádným politickým směrům a idejím.

2. Odpovědnost vůči žákům

Učitelé pracují s mladými lidmi, jejichž osobnost se právě formuje. Z toho důvodu mají vysokou odpovědnost za jejich budoucí vývoj. Je proto třeba dbát těchto zásad:

 • Žák je ten, kvůli komu škola existuje. Všechno ve škole musí být podřízeno zájmu o zdravý vývoj žáka.
 • Učitel je pro žáky vždy vzorem vysoce morálního, slušného a společenského chování.
 • Učitel pečuje o co nejvyšší rozvoj žákova intelektuálního potenciálu.
 • Žák je pro učitele partnerem. Učitel vždy dává přednost demokratickému vztahu k žákům před vztahem autoritativním.
 • Učitel si vždy počíná tak, aby žák byl v co nejvyšší možné míře aktivním prvkem samostatně čerpajícím vzdělání a naopak, aby v co nejmenší míře byl pasivním předmětem učitelovy výuky.
 • Učitel přistupuje ke všem svým žákům na principu rovnosti.
 • Učitel za všech okolností chrání zdravý duševní i tělesný vývoj žáků.
 • Učitel může žákům sdělovat i své osobní názory a postoje, ale musí je vždy zřetelně oddělit od předávaných vědeckých poznatků.

3. Odpovědnost k rodičům

Rodina je pro učitele důležitým partnerem na cestě ke společnému cíli – úspěšné výchově žáka. Proto je třeba s ní účinně spolupracovat:

 • Učitel je vždy ochotný vyslechnout názory a připomínky rodičů (zákonných zástupců) žáka týkající se vztahu žáka ke škole a vysvětlit jim postoje školy.
 • Učitel je povinen informovat zákonné zástupce žáka o výsledcích výchovy a vzdělávání, a to dohodnutou formou.
 • Vyskytne-li se ve škole závažná problémová situace týkající se žáka, je na učiteli, aby do jejího řešení zapojil i zákonné zástupce žáka.

4. Vztah ke kolegům

Celý učitelský sbor musí být vyváženým kolektivem spolupracujícím v zájmu žáků:

 • Učitel je povinen spolupracovat s ostatními učiteli s cílem optimalizovat vzdělávací proces.
 • Učitel musí se svými kolegy udržovat korektní vztahy.

5. Vztah ke škole

Škola je pro učitele zázemím, které mu poskytuje prostor pro jeho práci a které si on sám musí chránit:

 • Učitel je reprezentantem školy, a pokud to není v rozporu se zájmem žáka, musí vždy hájit její zájem.
 • Učitel musí být připraven pracovat pro školu v naléhavých situacích i nad rámec zákonných povinností.
 • Učitel poskytuje výsledky své práce pro školu ostatním kolegům, aby tak bylo možno sdílet duševní bohatství celého pedagogického kolektivu.

6. Vztah ke společnosti

Škola je důležitou součástí obce, regionu a státu. Proto učitel musí dbát i na budování pozitivního vztahu žáků a školy ke společnosti.

 • Učitel vede své žáky k úctě k obecně sdíleným společenským hodnotám, jako jsou např. láska k vlasti, úcta k rodičům, úcta ke stáří apod.
 • Učitel pěstuje v žácích pocit odpovědnosti za vývoj společnosti a kladný vztah k demokracii.
 • Učitel dbá na výchovu žáků k citlivému vztahu k přírodě a životnímu prostředí.

7. Odpovědnost k sobě a k povolání

Učitel si musí zachovávat sebeúctu, sebekontrolu a dělat čest svému povolání:

 • Učitel vystupuje vždy tak, aby vzbuzoval úctu a důvěru ke své funkci.
 • Učitel jedná vždy tak, aby jeho svědomí zůstalo čisté. Dbá zákonů, morálky a slušnosti.
 • Učitel uplatňuje princip sebekontroly. Sám srovnává své skutky s tímto etickým kodexem, aby tak předešel možným problémům.
 • Učitel nepřijme od žáků či jejich zástupců přímo ani nepřímo žádné dary, které by ho mohly činit zavázaným či závislým na dárci.

8. Diskrétnost

Zásady pro práci s informacemi:

 • Informace o výsledcích žákových zkoušek jsou (s výjimkou zkoušek veřejných) sdělovány pouze jemu a jeho zákonným zástupcům. Dále mohou být zapsány do školního informačního systému, který je zabezpečen proti vstupu neoprávněných osob.
 • Všechny informace o žácích (jejich osobní data), které se učitel dozví v souvislosti s výkonem své práce, nesmí učitel předávat dál. (Výjimku tvoří pouze případy spolupráce s jinými oprávněnými institucemi a státními orgány.)
 • Informace o činnosti školy a její organizaci může učitel volně užívat, ale vždy tak, aby nepoškodil dobré jméno školy.

Bergman 2008

Fotogalerie

Británie 2024 - 4

Británie 2024 - 4

9 fotek

Krásy jižní Anglie zkoumá skupina 45 našich žáků od 8. do 14. dubna 2024.

RNDr. Zdeněk Bergman
14.04.2024 15:44

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz