Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Zřizovací listina

Č.j. ŠR 54/2005

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen zřizovatel)

ZŘIZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY

Gymnázia, Teplice, Čs. dobrovolců 11
(dále jen školská rada)

Článek I.
ÚPLNÝ NÁZEV ZŘIZOVATELE

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČO: 70892156

Článek II.
ŠKOLA PŘI KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA ZŘÍZENA

  1. Název: Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
  2. Sídlo: Čs. dobrovolců 11/530, 415 01 Teplice.

Článek III.
POČET ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

  1. Školská rada má 9 členů.

Článek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY

  1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  2. Školská rada se ve své činnosti řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Článek V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tato zřizovací listina se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží škola, jeden školská rada a dva výtisky zřizovatel.
  2. Školská rada byla zřízena ke dni 1. 8. 2005 usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/13R/2005 ze dne 15. 6. 2005.

V Ústí nad Labem dne 15. 6. 2005

Ing. Jiří Šulc v.r.
hejtman Ústeckého kraje

Fotogalerie

Ocasatí obojživelníci

Ocasatí obojživelníci

35 fotek

Výstava v Muzeu města Duchcova připravená herpetologem PhDr. Jiřím Wolfem.

RNDr. Zdeněk Bergman
18.09.2020 17:54

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz