Logo Ústecký kraj

Svěřte mi výchovu a změním tvářnost Evropy. Leibniz

Seminární práce - pravidla, témata, hodnocení

Klíčové informace v kostce

Seminární práce je pro všechny septimány povinnou ročníkovou prací. Její odevzdání a hodnocení lepší než nedostatečné je podmínkou klasifikace a tedy vstupenkou do oktávy.

Každý student septimy musí nahlásit jednu práci, která je hodnocená jako povinná. Vytvořit jich tedy může víc.

Existuje společný minimální standard v následujících oblastech:

 • termín výběru tématu (13. 10. 2023)
 • poslední možný termín odevzdání (stanoví vedoucí práce mezi 31. 1. a 5. 4. 2024), 
 • formální stránka práce (šablona titulní stránky, prohlášení, záhlaví, styl nadpisů a odstavců...),
 • minimální rozsah,
 • podoba citace (norma),
 • struktura hodnocení a škála.

Nad rámec společného minimálního standardu konkrétní pravidla stanovuje vedoucí práce (obvykle vyučující vašeho semináře). Nejčastěji jde o termín odevzdání, množství zdrojů, upřesnění citační normy.

Termíny kontrolních momentů

Uvedené termíny jsou doporučené; konkrétní požadavky určuje vedoucí práce. Uvádíme je zde také pro představu, v jaké fázi práce byste měli v nejhorším případě být.

20. 10.                 Založený on-line wordovský dokument, učitel ho má nasdílený

3. 11.                  Definovaný cíl práce, sepsaná osnova (z nadpisů, do které budete dále psát)

20. 12.                  Napsaný úvod a část teoretické části, postavená na citaci literatury

15. 1.                    3 normostrany textu

28. 2.                    6 normostran textu, citace 4 solidních zdrojů

Pokyny, zadání

Nabídka témat ve školním roce 2023/2024 (nad rámec domluv přímo s učitelem)

Seznam témat zadaných prací ve školním roce 2023/2024

Minimální standard prací

Zdroje:
Práce má vycházet z dostatečného množství pramenů, které umožní problém nazírat z vícero hledisek. Množství a kvalitu zdrojů hodnotí vedoucí práce; jejich nedostatečnost je důvodem k nepřijetí práce a vrácení k přepracování. 

Citační norma:
V souladu s požadavky SOČ užíváme ČSN ISO 690, a to ve dvou konkrétních stylech (vybere vyučující):

 • Harvardský styl (Čapek 1934, str. 32), 
 • nebo průběžné poznámky pod čarou (v ní je plný citační záznam). 

Struktura práce:
S respektem k odlišnosti oborů nestanovujeme jednotnou strukturu. Hodnotícím kritériem ale je, zda je práce dostatečně (pokud možno co nejvíc) strukturovaná.  

Rozsah:
Rozsah je 15 000 až 45 000 znaků včetně mezer. Rozsah SOČ je vyšší (36 až 54 000 znaků).  

Bodová škála pro známky

Dolní hranice Horní hranice Známka
20 22 1
17 19,5 2
13 16,5 3
8 12,5 4
0 7,5 5

Struktura hodnocení

Formální stránka Maximum Obsahová stránka Maximum
Rozsah 2 Terminologie 2
Struktura 3 Tvůrčí zpracování 5
Citace zdrojů 1 Náročnost 3
Grafická úprava, pravopis 3 Splnění cíle 3

Příprava textu před formátování

Text práce má být v cloudu (OneDrive) 
Studenti nepoužívají žádné šablony. Vytvoří si dokument v on-line verzi Wordu na školním OneDrivu (po dohodě s učitelem variantně stránku v Poznámkovém bloku v Teams) a učiteli ho nasdílí, aby do něj viděl a mohl ho komentovat.

Text má být prostý veškerého formátování, titulní stránky, obsahu, záhlaví apod.
Možné je psát: 

 • samotný text 
 • označit si nadpisy (pomocí stylu, nikoli zvětšením písma) 
 • formou poznámek pod čarou vkládat citační záznamy. 
 • označovat místa umístění obrázků 

Obrázky, grafy, fotografie si mají ukládat do separátní složky. 

Na jaře (konec března až polovina dubna) bude mít každá třída dvouhodinovou dílnu, během které čistý text přetavíme do výsledné práce

Návody, materiály, šablony

Přednáška ke zdrojům a jejich citacím

Přednáška o tvorbě a zpracování dat z dotazníku

Videomanuál pro vložení práce do šablony a její formátování (umístíme v průběhu dubna)

Vzory a inspirace

Repozitář všech prací 2022/2023

 

Pro představu, jak může dobrá práce vypadat, dáváme k dispozici několik seminárek z minulých let.

Kateřina Fišerová, Jakub Rubáš, 2014: Středoškolské funkce bez užití infinitezimálního počtu

Práce získala 4. místo v celostátním kole přehlídky SOČ. 

Jakub Havlíček, Jan Tóth, 2015: Zajímavé číselné konfigurace

Práce získala 1. místo v celostátním kole přehlídky SOČ. 

Marek Kasner, Barbora Jelínková, 2015: Biodiverzita a ekologie prvoků vybraných vodních
Velmi kvalitní seminární práce zaměřená na studium biodiverzity prvoků a její závislosti na abiotických a biotických faktorech na pěti vodních lokalitách v Teplicích a okolí. Díky vlastnímu měření a sběru materiálu probíhajícím v roce 2014, pozorování prvoků pod mikroskopem, jejich určování a pořizování videozáznamů, tato práce přináší podrobné informace o druhové rozmanitosti těchto mikroorganismů. Podle výskytu prvoků sloužících jako bioindikátory byla přibližně určena saprobita vody v daných lokalitách. Získané výsledky ukazují vzájemnou provázanost abiotických a biotických faktorů na výskyt prvoků. Práce zdůrazňuje důležitost prvoků ve vodních ekosystémech a jejich využití při pozorování znečištění vody. Ze získaného vizuálního materiálu byl vytvořen výukový určovací materiál v podobě DVD s videi 53 rodů prvoků, které může být využito jako školní pomůcka. Práce zahrnuje také autorské kresby a pořízené fotografie některých pozorovaných zástupců protozoí.

Práce získala 10. místo v celostátním kole přehlídky SOČ

Václav Plavec, Veronika Cirmanová, 2017: Algoritmy biologických vzorů

Hodnocení úroevně zpracování tématu a obsahu práce: Cíl práce, formulovaný v jejím úvodu, dobře vystihuje konkrétní potřeby dané práce. Autoři tento cíl beze zbytku naplnili, prokázali širokou a hlubokou znalost hned několika vědních oborů a velmi pečlivým a vyzrálým analytickým přístupem prokázali svoji schopnost dobrat se naplnění zadaného cíle. Rozsah práce výrazně převyšuje běžné nároky středoškolské studentské práce.
Hodnocení struktury a formální úrovně práce: Předložená práce je přes svoji rozsáhlost velmi přesná a důsledná, má logickou strukturu a její celková úprava plně odpovídá požadavkům, kladeným na středoškolskou odbornou činnost. Jazykové a stylistické zpracování je přehledné a srozumitelné, použité obrázky jasné a vypovídající. Uvedení použité literatury odpovídá normě.
Návrhy a připomínky, dotazy k prezentaci: K práci nemám významnější připomínky, pro její obhajobu je možno doplnit upřesňující údaje k pracovnímu listu – doporučovanou věkovou skupinu žáků a popis správného cvičného měření, pro velký rozsah zjištěných výsledků práce doporučuji tyto v závěru přehledně shrnout.
Celkové zhodnocení: předložená studentská práce je vysoce nadprůměrná, požadavky na ni kladené splňuje v násobně větším rozsahu a její silnou stránkou je poměrně široké mezipředmětové využití. Proto ji hodnotím jako výbornou.
Ing. Věra Minaříková

Práce získala 13. místo v celostátním kole přehlídky SOČ.

Ondřej Foršt, Michal Vacek, 2017: Křivka na povrhu koule se zadanými parametry

Práce získala 10. místo v celostátním kole přehlídky SOČ.

Kateřina Sinevičová, 2018: Preparační řada sloučenin mědi
Autorka zpracoval a předložila vynikající práci, která přehledným, srozumitelným a přitom komplexním způsobem prezentuje problematiku přípravy sloučenin mědi ve školní laboratoři, a to včetně rovnic a výpočtů. Zvlášť chci ocenit absolutní gramatickou i formální správnost, strukturu práce, velké množství rozličných, vždy však důvěrhyhodných zdrojů, použití odborných monografií, korektní a hojné citace, tabulku s přehledem výtěžnosti. Pro potenciální využití v přehlídce SOČ by bylo třeba práci postavit více jako výzkumnou.

Ondřej Veselý, 2018: Preparační řada sloučenin mědi
Autor zpracoval a předložil vynikající práci, která přehledným, srozumitelným a přitom komplexním způsobem prezentuje problematiku přípravy sloučenin mědi ve školní laboratoři, a to včetně rovnic a výpočtů. Zvlášť chci ocenit: Označení jednotlivých kroků ve schématu, strukturu práce, velké množství rozličných, vždy však důvěryhodných zdrojů, tabulku s přehledem výtěžnosti. Za slabší místa považuji několik málo chyb ve formátování (řádkování, neužití pevné mezery), necitování všech použitých zdrojů v závěrečném přehledu, nejasný zdroj grafu rozpustnosti. Na celkové výborné úrovni práce to neubírá.

Alina Mamedova, 2019: Syntéza a charakterizace ethyladipátu
Autorka předložila vynikající práci. Přestože se jednalo o relativně rutinní přípravu esteru, v teoretické i praktické rovině práce pro autorku znamenala příležitost k hlubšímu porozumění tématu v širokých souvislostech. Práce je cenná detailním rozborem struktury syntetizované látky, reakčních mechanismů i výstupů analytických metod. Práci je možné vytknout jen vyložené drobnosti (např. systematická absence mezery před symbolem °C, jedna chybná koncovka na str. 10, opomenutí dolního indexu na str. 9); práce je prostá gramatických chyb. Pro účast na přehlídce SOČ bude třeba domyslet rozšíření ve smyslu přínosu práce.

Michal Vais, 2020: Syntéza a charakterizace butanalu
Autor předložil téměř perfektní práci. Je to přehledné, odborně přesné, graficky vytříbené. Jedinou výtku směřuji ke dvěma dolním indexům: LD50 (má být index, anebo v závorce) a u výpočtu 3 - dolní index u H2O2.

Adam Novák, 2020: Migrační krize v EU mezi lety 2013 a 2018
Autor předložil výborně zpracovanou, čtivou a promyšlenou práci. Zvlášť oceňuji konstrukci dotazníku, jeho vyhodnocení a práci se zdroji. Protože ji navrhuji k účasti na přehlídce SOČ, zdůrazním chyby, kterých by se práce měla vyvarovat. 1) Typografie, úprava: Na mnoha místech (např. na str. 8, 13, 23, ale i jinde) má základní text různé styly. Před jednopísmennými předložkami nejsou pevné mezery. Praktická část a zdroje by měla začít na nové straně. 2) Gramatika: hrubá chyba na str. 8 (vyplívá), v oddílu 2.2.1.1. otázka velkých písmen. 3) Struktura: v kapitolách 2.1.2.3. a 2.1.2.4 jen odkazuje jinam. Kapitolu 2.2.3 je třeba více členit. 4) Citace: Internetové zdroje jsou špatně citovány. Několik doporučení a směrů rozvoje: I) Grafy znázorňující vytížení jednotlivých migračních tras by stálo za to překrýv, případně do grafu pro každou trasu přidat kumulativní počty. II) Práci by oživily mapy. III) Praktickou část by stálo za to více teoreticky zdůvodnit (Rosling, Kahneman, Tversky, Thaler). V té souvislosti se autor musí zamyslet, zda práci nepřihlásit např. do oboru behaviorálních věd.

Kateřina Panešová, 2020: Hausdorffova dimenze fraktálních množin

Práce získala 3. místo v celostátním kole přehlídky SOČ.
Záznam prezentace je na YouTube.

Jakub Valoušek, 2022: Domácí absorpční spektroskopie

Autor předložil výbornou práci. Ta může sloužit jako praktický návod pro sestrojení spektrometru ve viditelné oblasti. Autor stručně, přitom ale věcně a relevantně seznamuje čtenáře s principy metody i s praktickými aspekty konstrukce. Zvláště je třeba obecnit autorovu úspěšnou snahu zhodnotit přesnost měření a definovat, v čem je přínos takové práce. Její potenciál je v rozšíření inspiračního článku dr. Literáka, kterou autor též cituje. Právě práci se zdroji je třeba vyzdvihnout jako profesionální. Práce je s jedinou výjimkou zcela prosta gramatických chyb; nárazově se vyskytují drobné nebo formální vady (prohlášení obsahuje ženské koncovky, poděkování patří na jinou stránku, nové kapitoly by měly začínat na nové stránce aj.). Práci doporučuji k rozšíření a účasti na přehlídce SOČ.

Práce získala 2. místo v celostátním kole přehlídky SOČ.
Záznam prezentace je na YouTube.

Doporučené zdroje a metodiky pro psaní práce

 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-173-7. 
  • k dispozici ve školní knihovně
  • sken

Studentská konference

 • Proběhne 9. 6. 2023 jako projektový den
 • Účast je povinná a automatická; bude možné se omluvit
 • Očekáváme rétorický výstup v rozsahu 5-7 minut
 • Prezentovat se bude v tematických sekcích (10-20 lidí)
 • V červnu nabídneme podporu
 • Detailní informace najdete na samostatné stránce Žákům > Studenstká konference

Fotogalerie

Británie 2024 - 4

Británie 2024 - 4

9 fotek

Krásy jižní Anglie zkoumá skupina 45 našich žáků od 8. do 14. dubna 2024.

RNDr. Zdeněk Bergman
14.04.2024 15:44

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz